KÖHNƏ VERSİYA            

Ahdan kimsə qəlb-könül yarasını sağaltmayıb hələ… - On üçüncü yazı

Image

İnsan, (bəlkə də) ona verilən ömür yolundan başlanğıc götürüb ölüm anına qədər yol qət etmək üçün həyata gəlir. Və hər kəs öz yolunu (özünə aid olan yolu) seçərək eyni mən­zilə - son məkana üz tutur. Deməli, şərəflə yaşamaq in­sanın mövcud, var olmasının sübutudur...

İllər ömrün məna və müddətini ifadə etmir, ömür insanın faydalı əməllərilə məna və müddət qazanır. Bu baxımdan, Musa və Tural qardaşları zaman etibarı ilə çox yaşamadılar, ancaq Vətən boyda səltənət qurduqları üçün min il, milyon il, əbədiyyətə qədər yaşayacaqlar... 

Nə yaxşı ki, Vətən (də) yaxşı və pisi ayırd etməkdə çox fəaldır. Onun ədalət ölçüsündə doğma və yad anlayışı fərq­li oblastdadır. Hamını eyni süzgəcdən keçirir, hər kəsə öz mövqeyini və yolunu göstərir...

Musa və Tural qardaşları da Vətən üçün əsrarəngiz gü­nəş şəfəqi idilər, işıltıları qaranlıqda olanlara mənzil başına çatmağa kömək edirdi. Daim minnətdar olacağımız bu cəsur oğullar parlaq mübarizələri ilə bizə Vətən üçün necə yaşamağı diqtə etdilər; minlərlə insan ömrünə məna qataraq zamana sığmayan ömür yaşadılar.

***

Musa və Tural qardaşlarının yaşadıqları evdə olarkən saatın əqrəbləri ixtiyarsız gah geri qalır, gah bir nöqtədə ilişirdi. Qəlbimi göynədən bu vaxt pərişanlığı, şəhid qardaşlara aid şəkillərin divarlarda doğurduğu əks-səda, taleyin diqtə etdiyi zaman çəkisizliyi, Nəhayət ananın həsrət və nisgili... dünəndən sabaha yönəlmiş istək deyildi, əksinə, çəkisizliyin qanunlarına tabe olmaq idi. Sanırdım ki, Nəhayət xanım da, divarlardakı istiqanlı şəkillər də, elə bayırda fəryad qoparan külək də çəkisizlik girdabında çırpıntıya məruz qalıb...

***

Uşaq ikən eşitmişdim; Bala dərdi Vətən «asu­də­li­yi»dir. İnsan sadə ehtimalda bu zərurətə aludədir, mürəkkəb və­ziyyətlərdə isə hətta bir əşyaya (cismə) qarşı çox diq­qətli olur. Bu hal ciddi təsiretmədir, onu müxtəlif ov­qat­lara bükur. 

Vətən çöllərində əsən tufanlara duruş gətirə bilmək gücü olan insanlar fövqəl baxışlara malik olurlar. Onların tez-tez ağrı-acılara tuş gəlmələri hamımıza görünən tərəfləridir. Görə bilmədiyimiz səmtlərdə hadisələr real-ger­çək təsvirdədir. Bu müstəvidə cəmiyyət xeyrinə çırpınan mənəviyyat fikrən fəaldır. Daha dəqiqi, insanların həsrət, nis­gilədözmə zəminləri tale acılığı ilə qarşılıq yaradır və elə fikrən də bu yolda-rizdə yurd-oba ağrıları vahid süjet qu­rur. Bir az əhatəli desək, Vətən fədailəri sözlə süni löv­hə yaratmaq, mənzərə çəkmək cəhdləri etmirlər, (onlar) güc, qüvvət və güllə yaraları ilə hadisələrə möhür vururlar.

***

...Musa və Tural qardaşları – Vətənin ali mükafat verdiyi cəsur oğullar Allahın verdiyi ömrün cəmi 25-26 qapısını aça bildilər. Onlar hələ daha neçə-neçə qapı açmağa mü­vəffəq idilər. Ancaq Vətən naminə bu qapılardan deyil, Allahın vəd etdiyi Cənnətdən keçməyi üstün tutdular. Bu gizli (pünhan) məqamı üzə çıxarmaq, bir növ, «kəşf» et­mək üçün biz də dəridən-qabıqdan çıxırıq. Şəhidə diqqət vətəndaş haqqımızdır. Bu diqqəti ondan əsirgəmək Və­tə­nə qarşı hörmətsizlik olar... Əsl həqiqətdə, bu proses ənənəvi missiyadır; uzun əsrlərdir xalqımız bu vacib kodeksi nəsildən-nəsilə ötürür, özünün xalq yaddaşını nəsil-nəsil ya­şadır. 

Musa və Tural qardaşları yaxşı bilirdilər ki, səmtini mü­əy­yən edən yurd, el-oba, vətənsizlik, digər acı verən proseslər yoxluğa mübtəladır. Burada insanın həyata tərcih etdiyi bir nüans var: Vətən və Vətən daşı ola bilmək. Fik­ri­mizcə, Musa və Tural qardaşlarını bu dərdə ürcah edən də məhz bu zəmin idi...

İçimizdə şəhid qardaşların işıqlı adlarının geniş fövqü var. Bu­nu onlara həsr etdiyimiz sərbəst şeirdə də (adlarının baş hərfləri üzrə) xüsusi qa­bartmağa cəhd etdik:

Mövladı Yerin-Göyün yiyəsi, atam balası.

Uşaq hissimizi Vətən sevgisinə analar çevirir. 

Silah ağır olanda barıt güvə tutur, paslanır. 

Ahdan kimsə qəlb-könül yarasını sağaltmayıb hələ.

Tarix təkrar olunur, bu dəfə fərqlidi hər şey.

Uğur uğur dalınca gəlir çox şükür!

Ruhları Cənnətdə bərq vuran şəhid oğullar

Analarının isti qucağından soyuq səngərə atdılar özlərini.

Laylay dedi onlara gözləri yaşlı Vətən...

Musa və Turala (da) əvvəlcə anaları, sonra Vətən laylay dedi. Bu həzin melodiya onlara yuxu yox, əbədiyyət gə­­tirdi...  

***

Torpaqlarımız uğrunda mübarizəmiz, qazandığımız Zəfər bugünkü milli dövlət quruculuğu işinə, vətəndaşlıq duyğusuna, millətə, dövlətə, Vətənə sevgi hissinin (çox güclü şəkildə) artması ilə təzahür edir. Biz bunu üzərində Qələbəmizin imzası olan 44 günlük Vətən müharibəsində əyani şəkildə gördük. Bu müharibədə Musa və Tural kimi oğulların sayəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tə­min etdi. 

Daha önəmlisi odur ki, dünya dövlətləri bu 44 gündə Azərbaycanın daha nələrə qadir olduğunu anladı. İndi hər kəs Vətən uğrunda müsəlləh əsgərdir. İndi hər kəs sıravi də olsa, özünü zabit geyimində, zabit sevgisində və zabit şərəfində görür, Vətənə namus və vicdanla xidmətə hazırdır. 

Bu fəhmi bizə verdikləri üçün müharibə iştirakçılarına, qazilərimizə və xüsusən də (Musa və Tural qardaşlarının tim­salında) bütün şəhidlərimizə əbədi minnətdarıq.

Zaman sürətlə ötəcək, nəsillər dəyişəcək, yeni dönəmlər üzə çıxacaq, bir sözlə, dünya min cür düzənlər quracaq, lakin şəhid adı, şəhadət fövqü olduğu kimi qalacaq, daha da gur işıq saçacaq. 

Biz dünyaya, adi dildə desək, ölmək üçün gəldik. Şə­hid­lər isə yaşamaq üçün gəldilər. Bu, bir aksioma deyil, ger­çəkdir. Biz unudulacağıq, şəhidlər isə əsla... 

***

“Qurani-Kərim”də Allahın əzəli-əbədi mövqeyi barədə dəqiq fikirlər var. Məsələn, “Nur” surəsinin 35-ci ayəsində deyilir: “Allah göylərin və yerin nurudur. Onun mö­min­lərin qəlbində olan nuru içində çıraq olan bir taxçaya bən­zəyir; o çıraq şüşənin içindədir, şüşə isə sanki inci kimi bir ulduzdur. O çıraq təkcə şərqə və ya təkcə qərbə aid edil­məyən, daim günəş şüaları altında qalan mübarək zeytun ağacından yandırılır. Onun yağı od toxunmasa da, san­ki işıq saçır. Bu, nur üstündə nurdur. Allah istədiyini Öz nuruna yönəldir...”. 

Belə anlamaq olar ki, Allah, seçdiyini (istədiyini) öz nu­ru­na tərəf aparır, onu nurlandırır... 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik kəlamlarında da vətəndaşlıq amili əsas mahiyyətini tapır: “Gərək nəbzin Vətənin nəbzi ilə vursun”. Və ya: “Xalqın, Vətənin ta­leyi hər bir insanın taleyinə çevrilməlidir!”. Bu fikirlərdə də yuxarıdakı fəlsəfi anın hədəfləri var...

Vətən (kimliyindən, cinsindən və irqindən asılı olmayaraq) hər bir insanın həyat səhifəsidir. Anlayışlı insan hə­ya­tının bütün istiqamətlətini bu amil üzərində qurur. Biz də məhz bu timsalda Musa və Tural qardaşlarının - Vətən uğ­runda həlak olan bu qəhrəman oğulların xatirəsini əbədiləşdirmək fikrindəyik. Gördüyümüz ardıcıl işləri, apardığımız araşdırmaları bu yöndə təqdirəlayiq hal hesab edirik. Bu, bizim üçün həm də bir araşdırma işidir. Vətən na­mi­nə atdığımız addımlar gələcək işlərdə ölkəmizin insan re­surslarına daha xüsusi diqqət yetirməyi bizə təlqin edir. Çünki üzərimizdə mühüm vəzifə və məsuliyyətlər var. 

“Gəl, birlikdə köçək dünyadan...” kitabı həcmcə kiçikdir, lakin üzərində gərgin iş aparır, böyük zəhmətlərə qatlaşırıq. Faktları, hadisə və prosesləri doğru-düzgün vermək üçün ard-arda Mingəçevirə ezam olunuruq. Hər dəfə də şə­hid­lə­rin anaları, digər şəxslərlə görüşərkən Musa və Tural qardaşlarının taleyinə acıyır, onların əzizləri, doğmaları kimi sızıldayır, iztirab çəkirik. Hər görüşümüz bizə şəhid olmağın şərəfini daddırır. Zənnimizcə, kitabımızın əsas məğzi, gördüyümüz işin əsas qayəsi bu vacib nüansdır... 

Bu, bizə həm də onu anladır ki, Vətən öz vətəndaşının ağ­rı-acılarını unutmur, onu tarixin səhifələrinə hopdurur, yaddaşlarda yaşadır...  

“Gəl, birlikdə köçək dünyadan...” kitabında daşlaşmış tarix, salnaməyə çevrilmiş həyat çalarları çoxdur. Burada hər iki övladı şəhid olmuş Nəhayət xanımın dərdin ən qaynar acısına məruz qalmış naləsi əks-səda verir. O, bütün hallarda ayaqları üstündə durmağa cəhd edir, lakin övladsızlıq onu üzür... 

Biz adıçəkilən kitabda şəhid anasının acılarına şərik olmaq naminə bütün gücümüzü səfərbər etmişik. Hətta onun şəhid övladlarının torpaq əzmini, Vətən məhəbbətini tarixin parlaq səhifələrinə çevirmək, yetişən nəsillərdə Vətən duyğusu aşılamaq üçün də müəyyən səmtlər seçmişik, ancaq təkcə onun özünün sızıltılarına məlhəm olmaq iqtidarında deyilik... 

***

Əlbəttə, hər ad bir məna kəsb edir. Hər adın mahiyyə­tində bir həyat təzahürü mövcuddur. “Gəl, birlikdə köçək dünyadan...” adlı kitabda Baş Obrazlar kimi təqdir etdiyimiz Musa və Turalın da (təbii ki,) adlarında mahiyyəti bəl­li xüsusatlar var.

Diqqət edək: 

“Musa” sözünün (ad olaraq) hərfi anlamda yozumu “su­dan xilas edilmiş”dir. Bu söz (ad) eyni zamanda, şən, dost, yaradıcı, diqqətli, temperamental, dəyişkən, səlahiyyətli, sə­xavətli, aktiv, şanslı, ciddi, müasir kimi anlamlar da ve­rir. 

Musa, həmçinin, Misir dilindəki “məsu” sözündəndir, uşaq, bala deməkdir. Yaxud möcüzə göstərən kimi də yo­zu­lur. Əsas etibarilə Peyğəmbər adıdır.

Tural adının mahiyyətində yaşamaq, mövcud olmaq, əbədi, ölməz, qalib gələn, dost, aktiv, şən, səxavətli, şanslı kimi təqdirlər var. Bu adı diqqətli, yaradıcı, ciddi, müasir, dəyişkən, temperamental, səlahiyyətli kimi mənalar da (yaxından) izləyir. 

Bu sözlərin içində iki predmet (“şanslı” və “qalib gə­lən”) diqqətimizi daha çox çəkdi. Bu, o anlama gəlir ki, Mu­sa və Tural qardaşları həm şanslı, həm də qalibdir. Hər ikisinə əbədiyyət haqqı - şəhid adı nəsib olub...

***

İndi hamımız bir ağızdan deyirik: Məkanınız cənnət, ruhunuz şad olsun, əziz şəhidlər! Siz Vətən yolunda həlak oldunuz. Əbədiyyət sizin halal haqqınızdır. Bu torpaqlar bizə təkcə qədim atalarımızın yox, həm də sizin əmanətinizdir. Tökdüyünüz qanlar hesabına “Zəfərin mübarək, Azər­baycan!” deyə bildik. Siz Vətən üçün yaşadınız, Vətən üçün şəhadət şərbəti içdiniz. Buna görə siz torpaqda deyil, ürəklərdə dəfn edildiniz.

Əbəs yerə deməyiblər: Vətən ürəkdən başlayır, şəhidliklə bitir! Adı tarixə qanla yazılan insanı heç kim unutmaz. Şeyx Şamil demişkən: “Allaha çatmağın bir çox yolu var. Biz şəhidliyi seçdik…”.

“Şəhidlər duracaq, yurd azad olacaq!” Bunu da istiqlal şairimiz Məhəmmədhüseyn Şəhriyar deyib...

(Ardı var)

Hikmət MəlikzadəVİDEO

"Politico": "Şolz və Makron arasında mübahisələr düşmənçiliyə çevrilir" - VİDEO

Azərbaycan AŞPA-ya qarşı sərt və məntiqli mövqe tutdu... - VİDEO

ABŞ-dan maliyyələşən təşkilat separatçıların açıq müdafiəsinə qalxdı - “Freedom House”un ağ yalanları... - VİDEO

Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilmiş insan qalıqlarının sayı 13-ə çatdı

Prezident İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

Neft-qazdan imtina çağırışı hara, Cənub Qaz Dəhlizinin Bakı məşvərətinə gəlmək hara?..

SON XƏBƏRLƏR

03.03.2024 | 10:00
Bu axşam "Qarabağ" - "Neftçi" derbisi olacaq

03.03.2024 | 09:30
Bu gün 52 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

03.03.2024 | 09:24
Ermənilərin Berlində anti-Azərbaycan tədbiri ləğv olunacaq...

03.03.2024 | 09:06
Azərbaycan - Ermənistan saziş layihəsininin 2 ən mübahisəli maddəsi açıqlandı....

03.03.2024 | 09:04
"Gəl Yerevanda görüşək və bunu tarixi hadisəyə çevirək"...

03.03.2024 | 09:01
İtaliyada təyyarə qəzaya uğrayıb, pilot həlak olub

02.03.2024 | 23:31
Ruslar sürətlə irəliləyir, Xarkovu da ələ keçirə bilərlər - Zelenski xəbərdarlıq etdi...

02.03.2024 | 20:58
Hakimlər və Ali Məhkəmənin əməkdaşları Türkiyədə təlimdə iştirak ediblər

02.03.2024 | 20:23
Britaniya ikinci ən böyük təyyarədaşıyan gəmisini Türkiyəyə sata bilər - Türk ordusunun gücü Qərbi narahat etməyə başladı...

02.03.2024 | 19:15
Lavrov üçtərəfli razılaşmalarla bağlı Antalyadan İrəvana mesaj göndərdi - Bu bizi düşünməyə vadar edir...

02.03.2024 | 18:58
Mütəxəssis qazla zəhərlənmələrə qarşı yeni təkliflə çıxış etdi..

02.03.2024 | 18:56
"Bakı-Xəbər"in əməkdaşını hədələyən şəxsin Kamil Zeynallı ilə fotosu çıxdı - bəs deyirdi tanımıram?!..

02.03.2024 | 18:32
Şolz Ukraynaya 500 km mənzilli raketlərin verilməsinə qarşı çıxdı - Moskvanı vura bilərlər...

02.03.2024 | 17:55
Xocalıda kütləvi məzarlıqda basdırılanlar qeyri-insani rəftara məruz qalıb, əlləri kəndirlə bağlanıb...

02.03.2024 | 17:47
Xocalıda kütləvi məzarlıqda aşkar edilmiş insan qalıqlarının sayı 13-ə çatdı

02.03.2024 | 17:46
Berlindən sonra: əsas və mümkün ehtimallar

02.03.2024 | 17:43
Aİ-Azərbaycan əlaqələrində Almaniya üzərindən yeni yol

02.03.2024 | 17:25
Paşinyan Qərbin əsas layihəsinin icrasına başladı - “bir gün Rusiya Qafqazda olmaya bilər"...

02.03.2024 | 17:04
Bakı-Tbilisi-Qarsla bağlı yeni müəssisə yaradılır - Azərbaycan 50 faiz pay sahibi olacaq

02.03.2024 | 16:49
Əliyev Avropanın maliyyə təşkilatlarını fakt qarşısında qoydu - “təsir altına düşməyin”...

02.03.2024 | 16:22
Ermənipərəst senator Menendezin korrupsiya ortağı hər şeyi etiraf etdi - Bir telefona görə erməni arvadına “Mercedes-Benz” hədiyyə...

02.03.2024 | 16:09
COP29-a qarşı çıxan ölkələrin əsas arqumenti vuruldu...

02.03.2024 | 15:48
Prezident Əsgər Rəsulovu təltif etdi

02.03.2024 | 15:24
Polis Qusarda əməliyyat keçirdi - bir nəfər həbs edildi

02.03.2024 | 14:43
Əliyevin yeni formulu - əks halda neft və qeyri-neft ölkələri üz-üzə gələcək...

02.03.2024 | 13:38
"Ermənistan qızışdırıcı bəyanatlar verməkdən çəkinməlidir" - Ceyhun Bayramov

02.03.2024 | 13:23
Ermənistan Aİ-yə daxil olmaq istəyir - İrəvanın Rusiyadan uzaqlaşmada son addımı...

02.03.2024 | 12:55
Bakıda “06” ilə avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs edildi

02.03.2024 | 12:37
Bakıda 3 min manatlıq rabitə kabeli oğurlandı

02.03.2024 | 12:05
YYSİB və AGF: layihə və “Kreativlik əlilliyə qalıb gəlir” adlı sənədli filmin təqdimat-müzakirəsi keçirilib

02.03.2024 | 11:00
30 yaşlı Neftçala sakini intihar etdi

02.03.2024 | 10:16
Neftimizin qiyməti 90 dollara yaxınlaşdı..

02.03.2024 | 10:10
Sevgilisini təhdid etdilər, dərhal polisi aradı...

02.03.2024 | 10:06
"Azərbaycanın bərpaolunan enerji layihələri gündəliyi çox iddialıdır" - Prezident

02.03.2024 | 10:03
Prezident İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

02.03.2024 | 10:02
Gürcüstan mətbuatı Prezident İlham Əliyevin Məşvərət Şurasındakı çıxışına geniş yer ayırıb

02.03.2024 | 09:28
Ombudsmanın "ayrıca həbsxanalar" təklifi mübahisəli qarşılandı...

02.03.2024 | 09:20
"Pivəçilər" xal itirdilər

02.03.2024 | 09:14
İmişli polisi Salyan sakinlərini narkotiklə yaxaladı...

02.03.2024 | 09:10
Cevdet Yılmaz YAP nümayəndə heyəti ilə görüşüb

02.03.2024 | 09:09
Neft- qaz ölkələri üçün ədalət çağırışı - 12- ci konfransın dərsləri.....Aydın Quliyev yazır....

02.03.2024 | 08:44
Məktəblərdə bu qədər imtahan olar? - Müzakirə nə ilə bitəcək?..

01.03.2024 | 23:26
"Politico": "Şolz və Makron arasında mübahisələr düşmənçiliyə çevrilir" - VİDEO

01.03.2024 | 22:43
Azərbaycan AŞPA-ya qarşı sərt və məntiqli mövqe tutdu... - VİDEO

01.03.2024 | 22:14
Azərbaycanla Albaniya arasında viza rejimi ləğv edildi

01.03.2024 | 21:50
ABŞ-dan maliyyələşən təşkilat separatçıların açıq müdafiəsinə qalxdı - “Freedom House”un ağ yalanları... - VİDEO

01.03.2024 | 20:43
Neft-qazdan imtina çağırışı hara, Cənub Qaz Dəhlizinin Bakı məşvərətinə gəlmək hara?..

01.03.2024 | 20:27
Dünya sürətlə nüvə savaşına sürüklənir...

01.03.2024 | 20:20
Aİ Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı geişləndirməyi planlaşdırır...

01.03.2024 | 20:12
Bakı ilə İrəvan arasında Almaniyanın sülh təşəbbüsü hansı nöqtəyədək gedə biləcək?

01.03.2024 | 20:07
Diplomatik Forumda Sərdar Kılıcın Rubenyana nə cavab verdiyi bilinmir...

01.03.2024 | 20:03
Rusiya Ermənistanın qırmızı ikrasından imtina edir....

01.03.2024 | 19:58
Əliyev Avroparlamentin kirli niyyətlərini öncədən ifşa etmişdi - almanlarla açıq müzakirə getdi...

01.03.2024 | 19:45
Dünya Bankı Orta Dəhliz üçün Azərbaycanın etdiklərini tam görə bilmədi - Hesabat...

01.03.2024 | 19:31
"Paşinyan Qərbə qaçmağa hazırlaşır" - ANONS...

01.03.2024 | 19:22
Kadri Simson: "Azərbaycan etibarlı tərəfdaş olduğunu nümayiş etdirib"

01.03.2024 | 19:16
Avropa Azərbaycanın enerji resurslarından asılı vəziyyətə düşüb...

01.03.2024 | 19:14
Prezident İlham Əliyevin Albaniyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO

01.03.2024 | 19:02
Doktorantura modeli hələ sovet qalıqlarından qurtulmayıb... Prezident də narazılıq bildirdi...

01.03.2024 | 18:47
Makronun impiçment təhlükəsi gedərək böyüyür...

01.03.2024 | 18:33
İrəvan 4 kəndi qaytarmaq üçün ağılsız şərt qoydu...

01.03.2024 | 18:19
Qazımıza möhtac italyan deputatlar Avroparlamentdə əleyhimizə daha çox fəallıq etdilər...

01.03.2024 | 18:05
Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiyasının ana xətti müəyyən olundu...

01.03.2024 | 17:51
Ombudsman dövlət sifarişli təhsil yerlərini artırmağı təklif etdi...

01.03.2024 | 17:37
Avroparlament Rusiyadan tək brilyant idxalına sanksiya qoymayıb - Karapetyanın qara pullarının xatirinə...

01.03.2024 | 17:24
Rusiya Paşinyanın "Sülh kəsişməsinə” həmlə etdi - "Zəngəzur dəhlizinin alternativi deyil"...

01.03.2024 | 17:11
Elmə ayrılan vəsaitin optimal həddini kim və necə hesablamalıdır?

01.03.2024 | 16:58
Minimum pensiya minimum əmək haqqından 70 manat azdır - niyə?..

01.03.2024 | 16:51
Beynəlxalq arenada Azərbaycana artan marağın və etimadın göstəricisi - ŞƏRH

01.03.2024 | 16:33
Rusiya nüvə silahından istifadə etməyə həmişəkindən daha yaxındır - GİZLİ SƏNƏDLƏR SIZDI...

01.03.2024 | 16:18
Şamaxıda İran vətəndaşına narkokuryerlik edən şəxs saxlandı

01.03.2024 | 16:10
Füzuli şəhərinə köçürüləcək ailələr arasında növbəti püşkatma keçirilib

01.03.2024 | 16:04
Rövnəq Abdullayev AFFA-dan gedir...

01.03.2024 | 15:58
Rusiya Ukraynanın Qara dənizə çıxışını tam bağlaya bilər - Qərbdən dəstək gəlməsə...

01.03.2024 | 15:46
Ceyhun Bayramov Lavrovla görüşüb

01.03.2024 | 15:40
Pentaqondan xəbərdarlıq - Ukrayna məğlub olsa Rusiya-NATO müharibəsi başlayacaq

01.03.2024 | 15:22
Astara polisi orta məktəbdə antinarkomaniya tədbiri keçirdi

01.03.2024 | 15:22
"Azərbaycan Ermənistandan hüquqi və konstitusiya sənədləri ilə bağlı müvafiq açıqlamalar gözləyir" - Hikmət Hacıyev

01.03.2024 | 15:15
"Ermənistanın sürətli silahlanaraq aqressiv ritorikasını davam etdirməsi sülhə təhdiddir" - Ceyhun Bayramov

01.03.2024 | 15:10
Lerikdə 1 saylı məktəb-liseydə maarifləndirici tədbir keçirildi

XƏBƏR ARXİVİ

«    Mart 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031