KÖHNƏ VERSİYA            

Dövlət orqanlarında normayaratma fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və bir sıra məsələlərin tənzimlənməsində dəyişiklik edildi

Image

Prezident İlham Əliyev “Dövlət orqanlarında (qurumlarında) normayaratma fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və bundan irəli gələn bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 6 oktyabr tarixli 2328 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar bəzi fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27 sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 9, maddə 486 (Cild I) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a aşağıdakı məzmunda 1-1-ci bənd əlavə edilsin:

“1-1. Normativ hüquqi akt layihələrinin razılaşdırılması və vizalanması ilə bağlı kargüzarlığın aparılması, o cümlədən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, protokolların hazırlanması və tərtib edilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 6 oktyabr tarixli 2328 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.”.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 4, maddə 323 (Cild I); 2024, № 1, maddə 31; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 7 mart tarixli 17 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 8.4-cü bənddən “, normativ hüquqi aktların və normativ xarakterli aktların hüquqi ekspertizasını, dövlət uçotunu və dövlət qeydiyyatını aparır” sözləri çıxarılsın;

2.2. aşağıdakı məzmunda 8.4-1-ci və 9.5-1-ci bəndlər əlavə edilsin:

“8.4-1. Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrini aparır, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların (Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları istisna olmaqla) məcburi hüquqi ekspertizasını keçirir;”;

“9.5-1. Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilmək üçün təqdim olunmuş mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların (Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları istisna olmaqla) məcburi hüquqi ekspertizasını keçirmək;”;

2.3. 9.3-cü, 9.5-ci və 9.7-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“9.3. yeni normativ hüquqi aktların qəbul edilməsi ilə əlaqədar normativ hüquqi aktların kolliziyasının aradan qaldırılması məqsədilə təkliflər hazırlamaq;”;

“9.5. Azərbaycan Respublikası Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin aparılmasını, idarə olunmasını, tamlığını, müvafiq internet informasiya ehtiyatı vasitəsilə ümumi istifadə üçün daimi açıqlığını və mühafizəsini təmin etmək;”;

“9.7. ictimaiyyət üçün açıq olan Hüquqi aktların vahid elektron bazasını aparmaq;”;

2.4. 9.4-cü bənddə “normativ hüquqi aktların və normativ xarakterli aktların” sözləri “qanun layihələrinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.5. 9.6-cı bənddən “, ədliyyə orqanları və məhkəmələrin normativ hüquqi aktlarla təchiz olunmasını həyata keçirmək, onlara normativ hüquqi aktların nəzarət vəziyyətində saxlanılması üçün kömək göstərmək” sözləri çıxarılsın;

2.6. 10.2-ci bənddə “zərurət olarsa, öz qərarlarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” sözləri “öz qərarlarını aidiyyəti üzrə dövlət orqanları (qurumları)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.7. 10.4-cü bəndə “aktlar” sözündən sonra “(Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları istisna olmaqla)” sözləri, “orqanlar” sözündən sonra “(qurumlar)” sözü əlavə olunsun və həmin bənddə “qüvvədən düşməsi, yaxud onlara əlavə və” sözləri “ləğv edilməsi və ya onlarda” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 1 iyul tarixli 463 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 626 (Cild I) ilə təsdiq edilmiş “Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 3.11-ci bəndin birinci cümləsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Bu Əsasnamənin 3.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş hüquqi aktlar Dövlət Reyestrinə daxil edilmək üçün təqdim olunduqdan sonra yeddi iş günü müddətində Dövlət Reyestrinə daxil edilmək üçün qəbulundan imtina edilməyibsə, həmin aktlar Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş hesab olunur və rəsmi dərc edilməlidir, bu şərtlə ki, həmin müddət bitdikdən sonra bir iş günü ərzində Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hüquqi aktın Dövlət Reyestrinə vaxtında daxil edilməməsinin səbəbləri barədə hüquqi aktı qəbul etmiş orqana (quruma) əsaslandırılmış məlumat verilməmiş olsun.”;

3.2. 4.1.3-cü yarımbənddən “(vizalanması)” sözü çıxarılsın.

4. “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası”nın və “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli 1627 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 10, maddə 1794 (Cild I) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

4.1. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iş qaydası” üzrə:

4.1.1. 5.3-cü bənddə “Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidenti aktlarının layihələrinə və digər sənədlərə” sözləri “sənədlərə (bu Qaydanın 5.3-1-ci bəndi nəzərə alınmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.1.2. aşağıdakı məzmunda 5.3-1-ci, 5.3-2-ci, 5.14-cü və 5.15-ci bəndlər əlavə edilsin:

“5.3-1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından Nazirlər Kabinetinə normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması və ya yenidən işlənilməsi ilə bağlı göndərilən təklifə, həmçinin baxılması (münasibət bildirilməsi) üçün göndərilən normativ hüquqi akt layihəsinə ən geci 3 (üç) ay müddətində, əlavə araşdırma tələb olunduqda isə 6 (altı) aydan gec olmayaraq baxılmalıdır (münasibət bildirilməlidir). Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin məktubunda normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması və ya yenidən işlənilməsi, habelə normativ hüquqi akt layihəsinə baxılması (münasibət bildirilməsi) üçün daha qısa müddət müəyyən edilə bilər.

5.3-2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından Nazirlər Kabinetinə icra hakimiyyəti orqanlarının təsdiq edilmiş (qüvvəyə minmiş) normativ hüquqi aktlarının təkmilləşdirilməsi, aşkar edilmiş boşluqların, ziddiyyətlərin və digər nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı göndərilən təkliflər nəzərə alınmalı və ən geci 1 (bir) ay müddətində müvafiq normativ hüquqi aktlarda dəyişiklik edilməsi və ya onların ləğv edilməsi ilə bağlı tədbirlər görülməli, nəticəsinə dair məlumat, təkliflərin nəzərə alınması mümkün olmadıqda isə bu barədə əsaslandırılmış cavab məktubu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməlidir.”;

“5.14. Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırığın icra müddətinin ilk üçdə bir hissəsi ərzində (bu Qaydanın 5.15-ci bəndi nəzərə alınmaqla) əsas icraçı tərəfindən müvafiq normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanmalı və razılaşdırılmaq üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına (qurumlarına) göndərilməlidir. Tapşırığın icra müddətinin qalan hissəsində normativ hüquqi akt layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2023-cü il 6 oktyabr tarixli 2328 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 3-cü hissəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla razılaşdırılmalı və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmalıdır.

5.15. Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırığın müəyyən olunmuş müddətdə icrası mümkün olmadıqda, tapşırığı icra edən bunun səbəbləri və tapşırığın icra tarixini göstərməklə, yuxarı dövlət orqanına tapşırığın icrasının başaçatma tarixindən azı 7 (yeddi) iş günü əvvəl məlumat verməlidir.”;

4.1.3. 5.9-cu bəndin ikinci cümləsində “Təcili” sözü “Normativ hüquqi aktların layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, “təcili” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.1.4. 5.10-cu bənd üzrə:

4.1.4.1. birinci cümlədə “Tapşırığın” sözü “Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, digər tapşırığın” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.1.4.2. ikinci cümləyə “tarixindən” sözündən sonra “azı” sözü əlavə edilsin;

4.1.5. 5.11-ci bənd üzrə:

4.1.5.1. birinci cümlədə “Tapşırıq” sözü “Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, digər tapşırıq” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.1.5.2. üçüncü cümlə çıxarılsın;

4.1.6. 5.13-cü bənddə “Tapşırıq” sözü “Normativ hüquqi akt layihəsinin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq istisna olmaqla, digər tapşırıq” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.1.7. 6.3-cü bənddə “2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanına əlavə – “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin” sözləri “2023-cü il 6 oktyabr tarixli 2328 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin bənddən “Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının hazırladıqları normativ hüquqi aktların layihələrinin “Elektron hökumət” portalında yerləşdirilməsinə,” sözləri çıxarılsın;

4.1.8. 6.4-cü bənddə “layihə irad və təkliflərlə birlikdə” sözləri “digər dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən vizalanmış layihə, ona razılıq verməyən icraçıların rəylərini əks etdirən iclas protokolu və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 48.2-ci maddəsində göstərilənlər əlavə olunmaqla” sözləri ilə əvəz olunsun və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:

“Bu qaydaya əməl edilmədən təqdim olunan sənədlər əsas icraçıya geri qaytarılır.”;

4.1.9. 6.5-ci bənddə “layihəni hazırlayan əməkdaşının (əməkdaşlarının), habelə irad və təklifləri olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının (orqanlarının), yerli icra hakimiyyəti orqanının (orqanlarının), dövlətin hüquqi şəxsinin (şəxslərinin) və digər aidiyyəti qurumların rəhbərlərinin (müavinlərinin) və ya nümayəndələrinin” sözləri “layihənin əsas icraçısının, habelə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) rəhbərlərinin (onların müavinlərinin)” sözləri ilə əvəz olunsun və həmin bəndə “müzakirə aparılır” sözlərindən sonra “və nəticələr protokollaşdırılır” sözləri əlavə edilsin;

4.1.10. 6.7-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“6.7. Müzakirə nəticəsində qarşılıqlı həlli tapılmayan normativ hüquqi akt layihəsinə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair Baş nazir aşağıdakı tədbirlərdən birini görür:

6.7.1. razılığın əldə edilməməsi normativ hüquqi akt layihəsinin və ya onun ayrıca struktur elementinin qəbul edilməsinin məqsədəuyğunluğu ilə bağlıdırsa, layihəyə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair öz qərarını həyata keçirir;

6.7.2. razılığın əldə edilməməsi qüvvədə olan normativ hüquqi aktların tələbləri ilə əlaqədardırsa, həmin tələblərə əsaslanaraq qərar qəbul edir.”;

4.2. həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Aparatı haqqında Əsasnamə” üzrə:

4.2.1. 3.0.22-ci yarımbəndə “Baş nazirin” sözlərindən əvvəl “bu Əsasnamənin 3.0.22-1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, digər hallarda” sözləri əlavə edilsin;

4.2.2. aşağıdakı məzmunda 3.0.22-1-ci və 5.9.15-1-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“3.0.22-1. razılıq əldə edilməsi mümkün olmayan normativ hüquqi akt layihəsinə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair qarşılıqlı həllin tapılması məqsədilə Baş nazirin tapşırığı ilə onun müavini və ya Nazirlər Kabineti Aparatının rəhbərinin yanında Aparatın müvafiq struktur bölməsinin (bölmələrinin), layihənin əsas icraçısının, habelə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) rəhbərlərinin (onların müavinlərinin) iştirakı ilə müzakirə aparmaq və nəticələrini protokollaşdırmaq;”;

“5.9.15-1. razılıq əldə edilməsi mümkün olmayan normativ hüquqi akt layihəsinə və ya onun ayrıca struktur elementinə dair qarşılıqlı həllin tapılması məqsədilə Baş nazirin tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti Aparatının müvafiq struktur bölməsinin (bölmələrinin), layihənin əsas icraçısının, habelə aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) rəhbərlərinin (onların müavinlərinin) iştirakı ilə müzakirə aparır;”;

4.2.3. 3.0.24-cü yarımbəndə “idarələrarası” sözündən əvvəl “Normativ hüquqi aktlar” informasiya sisteminin və” sözləri əlavə edilsin;

4.2.4. 5.9.5-ci yarımbənddə “rəy və təkliflər verilməsi, həmçinin razılaşdırılması” sözləri “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından Nazirlər Kabinetinə baxılması (münasibət bildirilməsi) üçün göndərilən normativ hüquqi akt layihələrini baxılması (münasibət bildirilməsi)” sözləri ilə əvəz edilsin;

4.2.5. 5.9.15-ci yarımbəndə “Baş nazirin” sözlərindən əvvəl “bu Əsasnamənin 5.9.15-1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, digər hallarda” sözləri əlavə edilsin.

5. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 6 mart tarixli 1294 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2021, № 3, maddə 218 (Cild I); Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2024-cü il 19 aprel tarixli 38 nömrəli Fərmanı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası”nın 2.14-cü bəndində “2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.12-ci” sözləri “2023-cü il 6 oktyabr tarixli 2328 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 4.4-cü” sözləri ilə əvəz edilsin.VİDEO

Zelenski Türkiyəni şoka saldı – Ankara çirkin oyuna görə İsveçrə və Ukraynadan izahat istədi... - VİDEO

Ermənistan Ukrayna sammitində qərbli dostların gözləntisini yerlə bir etdi... - VİDEO

Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ermənilərin təzə planı - Rusiyanı nəzarətdən təcrid etmək... - VİDEO

92 benzinin və dizelin bahalaşması qaçılmazdır - elektrik maşınlara keçid bundan sonra sürətlənəcək...

Əliyev COP zamanında və sonrakı dövrdə dünya dövlətlərinə həmrəylik çağırışı etdi...

Mədəniyyət Nazirliyində senzuradan danışanlar ittihamları necə əsaslandırır...

SON XƏBƏRLƏR

25.06.2024 | 23:14
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş daha 20 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edildi

25.06.2024 | 22:35
"Azərbaycan müstəqilliyini bərpa edəndən ikili standartlarla qarşılaşırıq" - Müdafiə naziri

25.06.2024 | 22:06
"Təbiəti qorumaq vətəni qorumaq deməkdir"

25.06.2024 | 21:57
"Antiterror əməliyyatına dünyada unikal əməliyyat kimi baxırlar" Zakir Həsənov

25.06.2024 | 21:36
Zakir Həsənov Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik etdi - FOTO

25.06.2024 | 21:22
SOVET HƏRBİ RƏHBƏRLƏRİNİN GİZLİN əməliyyatının qarşısını alan Azərbaycanlı QƏHRƏMAN zabitlər kimlərdir?

25.06.2024 | 21:08
Fransanın Azərbaycanla Ermənistanın arasına girməsi Qərbdə də narazılıq doğurdu...

25.06.2024 | 21:03
Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım etdi - FOTO

25.06.2024 | 20:57
Natiq Qasımova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verildi - SƏRƏNCAM

25.06.2024 | 20:54
MN-in hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verildi...

25.06.2024 | 20:51
İsrail-Livan müharibəsi nəzarətdən çıxdı, İran müharibəyə qoşulur - ABŞ tərəddüddə...

25.06.2024 | 20:50
Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularını təltif etdi

25.06.2024 | 20:36
Alimpaşanın 11 il 6 aylıq həbsi qüvvədə saxlandısa, özünə qaytarılan 10 milyonluq əmlakın qanuni əsasları var...(?)

25.06.2024 | 20:22
Bütün ömrünü hərbə bağladı, 27 yaşında şəhid oldu - şəhid anası Ülkər Xasıyeva...

25.06.2024 | 20:09
Xankəndinin "baş separatçı" canilərinin məhkəməsi açıq keçiriləcək...(?)

25.06.2024 | 19:55
Qeyri-neft sektorunda xarici sərmayə üçün əlverişli mühiti sübut edən tutarlı fakt var...

25.06.2024 | 19:41
Məşhur ABŞ diplomatından Makrona ittiham - “sazişdən qabaq Ermənistana hərbi texnika verməməli idiniz”...

25.06.2024 | 19:28
Fransa Yeni Kaledoniyanı qan çanağına çevirir...

25.06.2024 | 19:14
92 benzinin və dizelin bahalaşması qaçılmazdır - elektrik maşınlara keçid bundan sonra sürətlənəcək...

25.06.2024 | 18:59
Dövlət bir çox şeyləri edir - lakin fermerlər hələ də heyvan sığortasından qaçır...

25.06.2024 | 18:45
Paşinyan bu sözlərlə isbatlamaq istəyir ki, son təxribatlar onun işi deyil - “yorulmuşuq”...

25.06.2024 | 18:31
Gender dəyərləri altında ailə modelimizin içinə bombalar qoymaq istəyirlər...

25.06.2024 | 18:30
İlahiyyatçı Hacı Salman həbs edildi - YENİLƏNDİ

25.06.2024 | 18:17
İki azad rayonumuz 5 gündə 5 min maşın, 20 min turist qəbul etdi...

25.06.2024 | 18:03
Azərbaycanda əmlaka "kupça" verilməsi 32 faiz azalıb - niyə?

25.06.2024 | 17:49
Zəngəzurda “10 min illər əvvəl ermənilər yaşayıb?” – “Qosdepin” nümayəndəsi İrəvanda “ağ elədi”...

25.06.2024 | 17:36
Rəşt-Xəzər dəmiryolu açıldı - ermənilərin Şimal-Cənub marşrutu bitdi...

25.06.2024 | 17:23
Makron müstəmləkə xalqının liderini quldur adı ilə tutdurdu...

25.06.2024 | 17:15
Daha iki dondurmada bakteriya aşkarlandı... - FOTO

25.06.2024 | 17:06
Dövlət qulluğuna qəbulda "aprobasiya üsulu" rəğbətlə qarşılanmır...

25.06.2024 | 16:53
Moskva Ermənistanın Qərbə yönəlməsinə göz yummayacaq - Rusiyadan təhdid kimi açıqlama...

25.06.2024 | 16:44
Nazir Vilayət Eyvazov Oğuzda vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirdi - FOTO

25.06.2024 | 16:37
Dağıstan və Krımdakı hücumlar Putinin səbrini daşırdı – nüvə silahları gündəmə gəldi…

25.06.2024 | 16:22
ABŞ Departamenti Rusiyanın terrorizmə sponsorluq edən dövlət kimi tanınması təklifinə qarşı çıxdı - mənfi nəticələrə səbəb ola bilər

25.06.2024 | 16:18
DİN “Narkotiklərlə mübarizə günü” ilə bağlı növbəti VİDEOÇARX hazırlayıb

25.06.2024 | 16:07
DSX və DTX-dən birgə əməliyyat - Mütəşəkkil qaçaqmalçı qrupun üzvləri saxlandı - VİDEO

25.06.2024 | 15:59
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

25.06.2024 | 15:49
4000-ə yaxın müəllimin müqaviləsinə xitam veriləcək - səbəbi nazirlik açıqladı...

25.06.2024 | 15:44
Mətbuat Şurasında veteran jurnalist Şərif Kərimlinin 70 illik yibileyi ilə bağlı toplantı keçirilib

25.06.2024 | 15:35
Rusiya Sevastopola hücumda ABŞ-ın birbaşa iştirak etdiyini iddia etdi...

25.06.2024 | 15:06
“Həyatına dəyər ver, narkomaniyaya yox de!” – Lerikdə gənclərlə görüş keçirildi

25.06.2024 | 14:49
“Ötən 106 illik yolun təqdimatı tarixi Zəfərimiz, ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin tam bərpa edilməsidir” - Vüqar Rəhimzadə

25.06.2024 | 14:38
Şirvanda məktəbdə 39 min manatlıq yeyinti - cinayət işi başlandı...

25.06.2024 | 14:34
Yumurta bahalaşacaq? - Birlik sədri əmin danışır...

25.06.2024 | 14:15
Bişkekdə "Divanü lüğət-it-türk": türk dünyasının ortaq irsi" mövzusunda beynəlxalq elmi simpozium keçirilib

25.06.2024 | 14:12
"Pərvanələr" yenə başlayıblar- "Üçüncü qrupda keçid balları qaldırılacaq"....

25.06.2024 | 14:09
ADY Türkmənistanda Orta Dəhlizin şaxələndirilməsi imkanlarını müzakirə etdi

25.06.2024 | 13:40
Deputat bu cərimələrin artırılmasını təklif etdi - 20 manat azdır, 40 etsək, yaxşı olar...

25.06.2024 | 13:25
Maska taxıb adam döydülər, sonra da ciblərini soyub baqaja qoydular...

25.06.2024 | 13:17
Ölüm hökmü bərpa edilsin – Deputatdan təklif...

25.06.2024 | 13:03
Гос. Уорлик, у армян нет шансов вернуться в Карабах - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

25.06.2024 | 12:50
İSESCO-nun direktoru Azərbaycana təşəkkür etdi

25.06.2024 | 12:26
Dələduzluqla iki qadının 9 min dollarını alanlar tutuldu

25.06.2024 | 12:10
Narkoloji Mərkəzin direktoru və müavininin məhkəməsi başladı...

25.06.2024 | 11:53
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2024-cü il büdcəsi artırılır

25.06.2024 | 11:45
“Ermənistanın dağ-mədən sənayesinin ekoloji fəsadları” adlı panel müzakirə keçirilib

25.06.2024 | 11:10
Avropa Komissiyası bu şirkəti cərimələyəcək - XƏBƏRDARLIQ

25.06.2024 | 11:07
Prezident İlham Əliyev Sloveniya Prezidentini təbrik etdi

25.06.2024 | 11:05
AVRO-2024: Niderland Avstriyaya, Fransa Polşaya qarşı

25.06.2024 | 11:03
Niyə Fransa Güney Qafqazda müharibə istəyir? - CANLI

25.06.2024 | 11:00
Sumqayıtda qardaş qardaşı bıçaqlayıb

25.06.2024 | 10:20
Avropa İttifaql indi də rusiyalı müğənnilərə sanksiya tətbiq etdi

25.06.2024 | 10:10
Yevlaxda keçmiş məhkum və qohumu narkotikaya görə saxlanılıblar

25.06.2024 | 10:05
"BMT-nin heç vaxt olmadığı qədər islahata ehtiyacı var" - Türkiyədən açıqlama

25.06.2024 | 10:00
Cari ildə ABŞ polisi 545 nəfəri öldürüb - ŞOK HESABAT

25.06.2024 | 09:42
Makron indi də "vətəndaş müharibəsindən" danışır...

25.06.2024 | 09:30
Lənkəranda ev yanıb, 90 yaşlı qadın vəfat edib

25.06.2024 | 09:26
“Novostroyka" liftləri ölüm mənbəyinə çevrilib - MTK-lar kimsəni saymır, nəzarətçi orqanlar isə...

25.06.2024 | 09:18
Bu gün Bakının 3 rayonunda qaz olmayacaq - XƏBƏRDARLIQ

25.06.2024 | 09:10
Culfada bacısını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs yaxalandı

25.06.2024 | 09:05
"Əlaqələri dəstəkləməyə davam edirik” - Ağ Evdən Azərbaycan və Ermənistan açıqlaması

25.06.2024 | 09:00
Avro-2024: İspaniya və İtaliya milliləri 1/8 finalda

25.06.2024 | 08:41
Ötən il 3,5 AZN idi, indi 7,30 olub - bahalaşma durmadan gedir...

25.06.2024 | 08:41
İran iki aurbus təyyarəni birdən oğurladı.....

24.06.2024 | 21:23
Həbs olunmuş nazir müavininin qarajından görün nələr çıxdı...Xalqı belə talayırlar...

24.06.2024 | 21:14
7-ci çağırış Milli Məclisə seçkilər Azərbaycan tarixində yeni mərhələ açır...

24.06.2024 | 20:58
Makron Afrikada növbəti zərbəni aldı - Niger uran sazişini ləğv etdi...

24.06.2024 | 20:46
Azərbaycan ordusu ölkənin təhlükəsiz inkişafının əsas qarantıdır...

24.06.2024 | 20:32
Əliyev COP zamanında və sonrakı dövrdə dünya dövlətlərinə həmrəylik çağırışı etdi...

24.06.2024 | 20:27
Şuşa və Laçına fərdi avtomobillə turist səfərlərinin sayı artır

XƏBƏR ARXİVİ

«    İyun 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930