KÖHNƏ VERSİYA            

Ermənilər Oxçuçay hövzəsində 1906-cı il soyqırımını belə törətdi...

Image

Zəngəzur qəzasının əski qəryələrinin və kökənli Türk-Müsəlman qövmünün 1906-cı il ərzində soyqırımı iki xüsusda amansız faciəvi miqyas almışdır-hay kilsəsinin mənfur niyyətlərinə uyğun olaraq 1895-1905-ci illərdə “Qnçak” və “Daşnakstyun” quldur dəstələri tərəfindən Osmanlı Türkiyəsində törədilən əhatəvi işğal-qətliamlara görə və 1907-1908-ci illərdə çar Rusiyasında nəzərdə tutulan inqilabi təbəddülatlar timsalında hay-daşnak və rus-bolşevik qüvvələri ilə birlikdə rəvac verdikləri qanlı-qadalı fəlakətlərinin amansızlığı və geniş əraziləri əhatə etməsi ilə...

Naxçıvan və Qarabağ mahalları arasında yerləşən Araz, Mehri və Oxçuçay çayları yataqlarını əhatə edən dağlıq silsilə, dağlararası vadilər, yaylalar və çaykənarı düzən sahələr olmaqla, ümumilikdə Zəngəzur mahalında hay kilsəsi, onun silahlı quldur dəstələrinin mütəşəkkil basqınları, Səfəvi xanədanlığının əlehinə açıq xəyanətkar hücumları XVIII əsrin 20-ci illərindən etibarən geniş vüsət almışdır (eləcə də, David gədə (1669-1728) və Mxitar gədə (1672-1730) başda olmaqla). Mahalın Qapan   şəhərindən olan Nübarlar ailəsi bu iğtişaşlarda fəal fəaliyyət göstərdiyindən bu şərəfsiz nəslin nümayəndələri/zinagər törəmələri artıq XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində də bəd əməllərindən qalmamış, əksinə daha da geniş coğrafiyada (Osmanlı Türkiyəsi, Cənubi Azərbaycan, Çöllər diyarı, Türküstan, Yaxın Şərq...) xəbis əməllərini artırmışlar. 

XX əsrin başlanğıcında (15 aprel 1906-cı ildə) hayların/ibtidai insan sürüsünün baş keşişi I Mkrtiç Xrimyanın (1820-1907) bəd-duası ilə mürtəce əməlləri pərdələnərək bu törəmənin üzvü Poqos Nübaryan (1851-1930), Ervand Aqatunyan (1860-1935), Yaqub Arutyun (1842-1919), Nazaret Taqavaryan və başqa daşnaklar tərəfindən Qahirə şəhərində “Ümumerməni Xeyriyyə Cəmiyyəti” adında əslində mürtəce bir qurum yaradılmışdır.  Onun fəaliyyət dairəsinə həm də Türk-Müsəlman dünyasına qarşı dağıdıcı təxribatları, silahlı üsyanları, dövlət əlehinə çevrilişləri...maliyyələşdirmək, hərəkatın silah-sursat təchizatını təmin etmək və idarəedilməsini həyata keçirmək daxil olmuşdur. Rus jurnalisti, publisisti, tarix üzrə professor  S.S.Oldenburq (1888-1940) “İmperator II Nikolayın hakimiyyəti” əsərində (1941) qeyd etmişdir ki, M.Xrimyan və onun tərəfdarları nəinki Osmanlı Türkiyəsi, həm də Rusiya üçün  təhlükəli olmuşlar.

Bu hay kilsəsi və daşnak qruplaşmasının hədəfində 1906-cı il soyqırım faciələrinin coğrafi məkanı... Zəngəzur bölgəsi əsas yer tutmuşdur....

Ona görədə 1890-1906-ci illər ərzində Mehri nahiyəsinə edilən basqınlar, amansız hücumlar Osmanlı Türkiyəsinin Van, Cənubi Azərbaycanın Urmiya vilayətlərində formalaşmış hay-daşnak dəstələri (özlərini “fədainlər” adlandıranlar) tərəfindən aravermədən davamlı olmuşdur. Onların silah-sursat təchizatı, hərbi təlimlərinin keçirilməsinin təşkilində, muzdlu dəstələrdən istifadə olunmasında... xərclərin xeyli hissəsini o cümlədən ən zəngin iş adamı, “Türkiş OYL” neft şirkətinin prezidenti Q.S.Gülbenkyan (1869-1955) ödəmişdir.

Şimali Qafqaz bölgəsindən isə göstərilən təminat A.M.Şaqrikyan (1860-1915) tərəfindən icra edilmişdir.   

Haşiyə. İstanbul şəhərində ali hüquq təhsilli, hay silahlı müqavimət hərakatının fəal üzvlərindən biri olan Arutyun Şaqrukyan “Atom” (hayca “Nitra”) siyasi-hərbi təxəllüsü daşımaqla, Osmanlı Türkiyəsində hay mənşəli siyasi dustaqların müdafiəçisi olub. 1897-ci ildən etibarən isə Abşeron yarımadasında əksər neft yataqlarının, bu sahədə xammalın istehsalı və xarici bazarlara çıxarılmasına nəzarət edən A.İ.Mantaşyanın (1842-1911, Tiflis şəhərində mal-mülk, Bakı şəhərində neft sənayesi və ticarəti cəmiyyətinin sədri, 1881-ci ildən fəaliyyət göstərən “Qafqaz erməni Xeyriyyə cəmiyyəti”nin vitse-prezidenti) şirkətində hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərmişdir...

1906-cı ilin başlanğıcında Zəngəzur bölgəsinin Mehri dağlıq silsiləsini əhatə edən Nüvədi, Əkərək/Həyərək, Gərçivan, Maralzəmi, Əlidərəsi, Tuğut, Lök, Buğakər, Mərziyid, Löhvaz...kəndlərində, Oxçuçay çayı hövzəsinin Qapan nahiyəsinə aid Gığı, Baharlı, Atqız, Tatlı, Şəhərcik, Qatar... yaşayış məntəqələrində hay-daşnak və rus-bolşevik silahlı/nizami birləşmələrinin hücumları geniş miqyas kəsb etmiş və amansızlıqları ilə fərqlənmişdir. Bölgəyə güclü hücumlar əsasən Cənubi Azərbaycandan Naxçıvana adlamaqla və Ordubad nahiyəsinin Kilid kəndi ilə Qırxcavan kəndi arasındakı Zərəni yerindən, Soyuq dağın cənuba uzanan ətəklərindən, hamar düzən ərazilərdəndən, Araz çayının sol yatağı boyunca, alçaq dağətəyi düzəngahlardan keçib Mehri çayı və dağlıq silsiləsi hövzəsindəki yaşayış məntəqələrinə yönəlmişdir.  Hay-daşnak quldurlarının dəstələrində 2 mindən çox silahlı olmuşdur. Bu yerlər tarixən örüş-biçənək, əkin/əkərək yerləri olduğundan V əsrdə salınmış yaşayış məntəqəsinin də adı Əkərək olub, 1940-cı illərdə hay kilsə bu orotoponimi-“Aqarak” adlandırıb, “Dərəzəmi yeri”ndə zəngin mis-molibden yataqlarının istismarı gücləndirilib. Zəngəzur qəzasının zəbt edilməsində əsas məqsədlərdən biri də məhz qiymətli  filiz faydalı qazıntı yataqlarının ələ keçirilməsi idi. 

Nüvədi kəndinin ətrafındakı “Sığıran yeri”, “Qarağanlıq”, “Buğda düzü”, “Əyri dərə”, “Canbəki”, ”Əngizeyid dərəsi”, “Ağalar düzü”, “Məmmədəmin kahası”, “Quzey yamacı”, “Köç çayı”, Sələnc çayının dərəsindəki “Ülə düzü”...adlı sahələr 1906-cı ilin iyul-avqust aylarında səngər-döyüş yerləri, soydaşlarımızın qətlə yetirildiyi məkanlar kimi tez-tez xatırlanırdı (kəndin yaşlı sakinləri Şeyda Süleyman qızının (1852-1942), Nənəş Kərbəlayı Babat qızının (1870-1962), Yunus Kərbəlayı Hüseyn oğlunun (1880-1952), Əli Həzi oğlunun (1899-1992), Sultanəli Kərbalayı Əhmədalı oğlunun (1882-1972)...söhbətlərində/xatirələrində).

1906-cı ildə əsasən Arşak Qafavyanın (1858-1919, “erməni müdafiəçiləri “ silahlı təşkilatının üzvü) və Amazasp Srvantsyanın (1873-1921) başçılıq etdiyi, bölgədə yuva qurmuş daşnak quldur dəstələri  (ilin ortalarında) Mehri və Qapan nahiyələrinin bütünlüklə Türk-Müsəlman kəndlərini (Qarabağ və Ordubad qəzaları arasında yerləşən) mühasirəyə almış, yerlə-yeksan/qarət etmiş-yandırmış, əhalisini isə amansızlıqla qətlə yetirmişlər, sağ qalanların bir hissəsi isə qonşu Ordubad və Cavanşir qəzalarının kəndlərinə sığınmışlar.

1906-cı ilin iyul-avqust aylarında Oxçuçay çayı hövzəsindəki kəndlərə (Karxana, Lov, Qatar, Xələc, Saldaşlı, İncevar...) edilən hücumlara rəhbərlik Qapan şəhərindən 1 km şərqdə yerləşən Barabatum və Çəkədək kəndlərindəki kilsə/daşnak qərargahından edilmişdir. Döyüş mövqelərində üstünlüyü ələ alan (Oğlanlıca silsiləsinin Gilətağ çayının sol hissəsi boyunca uzanan dağlarında hündürlükləri tutmaqla)  hay-daşnak silahlıları Şimali Qafqazın kazak dəstələri ilə birləşərək Qatar, Oxçu, Şabadin, Armudlu... kəndini odlara qalamış, əhalisini gülləbaran etmişlər, az sayda canlarını xilas edənlər isə qonşu Gilətağ kəndinə keçə bilmişlər (bu faciələr şahidlərin dili ilə  M.S.Ordubadinin “Qanlı sənələr” əsərində yazılmışdır). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Mehri və Qapan nahiyələrində hay-daşnak silahlı və rus-kazak süvari dəstələrinə qarşı yerli özünümüdafiə qüvvələri qəhrəmanlıqla müqavimət göstərə bilmişdir. Onların köməkliyinə Ordubad nahiyəsinin və “Difai” partiyasının 800 nəfərlik silahlıları Saqqarsu dağında mövqe tutaraq düşmənə qarşı cəbhə xətti yaratmışlar. Lakin, 1906-cı ilin avqust ay;n;n 1-də Oxçu dərəsindəki Qars kəndi yer üzündən yox olmuşdur. 9-12 avqust günlərində isə Oxçu və Şabadin kəndlərinə hücumlarda məğlub olan düşmən  Gecalan/Qacaran kəndinə çəkilərək ətrafdakı yüksəklikləri tutduqdan sonra avqust ayının 14-də Saqqarsu kəndinin camaatına görünməmiş qətliamlar yaşatmışlar.

Ümumiyyətlə, Gəncə/Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasının 5-ci bölməsinə aid olan Mehri nahiyəsinin (1867-ci ilədək Ordubad qəzasının tərkibində idi) 26 kəndi (14-ü Türk-Müsəlman, 12-si “hay mənşəli”, “Qafqaz təqvimi”nin 1912-ci il məlumatına görə Mehri nahiyəsində 1713 nəfər kökənli, yerli xalqların camaatı, 1378 nəfər hay yaşayıb) olub və 1905-1906-cı illər ərzində 300 nəfərə qədər Türk-Müsəlman kökənli sakin dini, irqi və dil mənsubiyyətinə görə qətliam qurbanı olmuşdur... 

1905-1906-cı illərdə Zəngəzur qəzasının soyqırım faciələrinin siyasi-hərbi təhlilləri, elmi-nəzəri qiymətləndirilməsi və beynəlxalq-ictimai təsir dairəsinin öyrənilməsi sübut etmişdir ki, hay kilsəsinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən  “Armenakan”, “Qnçakyan” və “Daşnakstyun” çar Rusiyasında inqilabi çevriliş ərəfəsinin (1905-1907-ci illərin burjua-demokratik inqilabının) əlverişli siyasi-hərbi şəraitindən istifadə etməklə mənfur niyyətlərinə (Türk-Müsəlman dünyasının süqutu/parçalanması, milli genofondunun məhv edilməsi...) çatmaq üçün 1905-1906-cı illərdə regional maraqlarına uyğun olaraq, eləcə də, I Dünya müharibəsinin (1914-1918-ci illər) beynəlxalq-siyasi və hərbi şərtlərindən yararlanaraq “Ermənistan Respublikası”nın yaradılması naminə 1918-1920-ci illərdə Bütöv Azərbaycan coğrafiyasında, o cümlədən Zəngəzur bölgəsində qırğınlara, faciələrə...imza atmışlar... 

1918-1920-ci illərin Zəngəzur soyqırımı barədə növbəti yazılarda...

(Ardı var)

Qismət Yunusoğlu,
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi 

R.S. 1905-1906-cı illərdə Zəngəzur qəzasında hay kilsəsi və ibtidai insan/hay sürüsünün quldur dəstələrinin Türk-Müsəlman əhalisinə qarşı soyqırımı-qətliamları barədə həmçinin hay dilində nəşr edilən “Nor-Xosk” (“Yeni söz”), eləcə də Tiflis şəhərində çıxan “Qafqaz”, “Qafqaz təqvimi”, Bakı şəhərində nəşr edilən “Kaspı”, haydilli “Fəhlə səsi”(“Banvorn dzayn”), “Hücum” (Qrox”), “Səhifə” (“Trutsik”)...qəzetlərində də yazılmışdır.

R.S.S. Mehri nahiyəsinin Lök kəndini hay kilsəsi-“Vartanidzor”, Əlidərəsi kəndini-“Alidzor”, Qapan nahiyəsinin Tatlı kəndini- “Tatev”, Armudlu kəndini-“Danzaver”...adlandırıb.

(Yazının hazırlanmasında həm də Mehri nahiyəsinin Əlidərəsi kənd sakini Həsən İbiş oğlu Mirzəyevin (1931), Nüvədi kənd sakinləri Nargilə İmaməli qızının (1929), Balakişi Balakişi oğlu Həsənovun (1939)...məlumatlarından istifadə olunmuşdur).VİDEO

Sevr müqaviləsinin zərbəsini unudan Ermənistan 5 apreldə yenə həmin yolu seçdi - VİDEO

Brüssel görüşündən sonra Türkiyəyə sərhəd çağırışları başladı - Sürik protokolu-2? - VİDEO

5 aprel üçtərəfli Brüssel görüşü İranın əsl simasını üzə çıxardı... - VİDEO

Makrondan nə desəniz çıxar... Moskva terrorunda Fransa izləri...

Ermənistan Qubadlı sərhədində atışmaya görə təqsirini rəsmən etiraf etdi...

Prezident İlham Əliyev Ramazan Bayramı münasibəti ilə paylaşım etdi - FOTO

SON XƏBƏRLƏR

14.04.2024 | 02:57
Dünya şokda - İran İsraili vurmağa başladı... - YENİLƏNDİ

14.04.2024 | 01:53
İrandan İsrailə növbəti hücum dalğası - ballistik raket hücumu başladı

14.04.2024 | 01:40
İran İsrailə hücumundan sonra ABŞ hərəkətə keçdi...

14.04.2024 | 01:31
İranın dronlarla Netanyahunun təyyarəsini hədəf alacağı iddia edildi…

14.04.2024 | 01:19
İraq və İordaniya hava məkanını bağladı...

14.04.2024 | 01:12
İngiltərədən Rusiyanı özündən çıxaracaq qərar - Ukrayna üçün xüsusi silah hazırlayırlar...

14.04.2024 | 01:01
İrandan İsrailə doğru ikinci dron dalğası da havalandı...

13.04.2024 | 22:25
"2021-ci ilin mayında mənə dedilər Azərbaycana hücum edək" - Paşinyan ilginc sirlər açdı...

13.04.2024 | 19:51
Tramp Ukraynaya sülh deyil, “yeni maliyyələşdirmə” modeli təklif edəcək...

13.04.2024 | 17:05
Ceyhun Bayramov Azərbaycanın tövsiyələrini UNESCO-nun baş direktorluğuna namizədə təqdim etdi

13.04.2024 | 16:39
“Maşın bazarı”nda 4 mağaza yandı

13.04.2024 | 15:05
İrandan ilk həmlə gəldi - Hörmüz boğazında İsrail gəmisinə basqın edildi…

13.04.2024 | 13:35
Makrondan nə desəniz çıxar... Moskva terrorunda Fransa izləri...

13.04.2024 | 12:47
Neftçalada axund müavini narkotiklə tutuldu

13.04.2024 | 12:22
"Qazaxıstan Bakı ilə İrəvan arasında sülhün tezliklə bərqərar olmasında maraqlıdır" - Tokayev

13.04.2024 | 10:42
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 31 nəfər saxlandı

13.04.2024 | 09:30
Ermənistan Azərbaycan Ordusunun Tovuzdakı mövqelərini atəşə tutub

13.04.2024 | 00:52
Yaxın Şərqdə böyük müharibə hər an başlaya bilər - İran İsrailin nüvə obyektlərini də vuracaq, ABŞ hərbi gəmilərini İsrailə göndərdi...

12.04.2024 | 23:14
"Qərbi Azərbaycana qayıdış" adlı məktəbli olimpiadası Ermənistanı qorxuya salıb...

12.04.2024 | 22:15
Ermənistan KTMT-nin hərbi komitəsini də boykot etdi...

12.04.2024 | 21:39
Ermənistanın mina terrorunun qurbanlarının sayı 352-yə çatdı...

12.04.2024 | 20:36
Aİ-nin komitə üzvləri Ağdam və Füzuliyə səfər ediblər - FOTO

12.04.2024 | 19:01
Ordumuzun mövqeləri yenə atəşə tutuldu

12.04.2024 | 18:37
ABŞ nəşri konkret tarix açıqladı - İran İsraili vuracaqmı...

12.04.2024 | 16:45
Gələn il “Formula 1” Azərbaycan Qran-Prisi sentyabrda keçiriləcək...

12.04.2024 | 16:25
Ağdamda iki nəfər minaya düşdü...

12.04.2024 | 16:11
Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxış edib

12.04.2024 | 16:00
Haaqada Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddiası üzrə ilk rəsmi məhkəmə prosesi keçirildi

12.04.2024 | 15:44
Türkiyənin Ukrayna- Rysiya sülh planı təklifi real deyil....

12.04.2024 | 15:30
Rusiya Fransanı ölkədən qovan Nigerə əsgər və hava hücumundan müdafiə sistemi göndərdi

12.04.2024 | 15:02
Ukrayna Belqorodda "Qazprom"un binasını vurdu...

12.04.2024 | 14:23
Ermənistanda xarici turistlərə qarşı cinayətlərin sayı artıb - Paşinyan da etiraf etdi...

12.04.2024 | 13:46
Azərbaycan və Belarus XİN rəhbərləri ikitərəfli münasibətləri müzakirə etdi

12.04.2024 | 13:15
Laçın şəhəri MDB-nin mədəniyyət paytaxtı statusunu ala bilər

12.04.2024 | 12:48
Ermənistan Qubadlı sərhədində atışmaya görə təqsirini rəsmən etiraf etdi...

12.04.2024 | 12:24
İran vətəndaşına narkokuryerlik edən keçmiş məhkum Zərdabda həbs edildi - FOTO

12.04.2024 | 12:07
Nar-dan xüsusi təklif: 10%-dək endirimlə smartfon! - VİDEO

12.04.2024 | 11:00
"Əl Hilal" Ərəbistanı Superkubokunun qalibi oldu

12.04.2024 | 10:55
ABŞ Çin və Türkiyədən İranı dayandırmağı xahiş etdi

12.04.2024 | 10:10
Bu gün Dünya Aviasiya və Kosmonavtika Günüdür

12.04.2024 | 10:00
Zərdabda narkokuryerlik edən şəxs yaxalanıb

12.04.2024 | 09:57
İsveçdə hicab taxdığı üçün işdən çıxarılan qadına təzminat ödəniləcək

11.04.2024 | 22:42
Bakıda mənzildə köməksiz qalan uşaqlar xilas edilib - FHN açıqladı

11.04.2024 | 22:38
“Fənərbağça”ya texniki məğlubiyyət verildi

11.04.2024 | 21:56
"2021-ci ilin mayında mənə dedilər Azərbaycana hücum edək" - Paşinyan ilginc sirlər açdı...

11.04.2024 | 20:56
Türkiyə Rusiya və Ukraynaya yeni sülh sazişi layihəsi təklif etdi - 8 maddəlik planda nələr var...

11.04.2024 | 19:20
Tramp Ukraynada müharibəni dayandırmaq üçün "hərbi yardım" kartından istifadə edəcək - Donaldın planı ortaya çıxdı...

11.04.2024 | 19:07
QAİ səfir Kvienin açıqlamaları ilə bağlı ABŞ-a çağırış etdi - niyə bir dəfə də olsun bu barədə danışmayıb?

11.04.2024 | 18:05
Qazaxın kəndləri məsələsində Paşinyan erməni cəmiyyətini inandırmaq, dünyanı isə aldatmaq istəyir...

11.04.2024 | 17:22
"Aİ Bakı və İrəvan arasında məzmunlu danışıqlar görmək istəyir" - Toivo Klaar

11.04.2024 | 16:30
Ukraynada yeni səfərbərlik qanunu qəbul edildi - məhbuslar da müharibəyə göndərilir...

11.04.2024 | 15:09
Sosial şəbəkələrdə qeyri-etik paylaşımlar edən daha iki nəfər tutuldu

11.04.2024 | 14:45
Azərbaycanda futbol klubunun prezidenti saxlandı - 30 minlik yeyinti...

11.04.2024 | 14:13
Rusiya yenə Ukraynanın enerji infrastrukturunu bombaladı - Kiyevdəki ən güclü elektrik stansiyası tam dağıdıldı

11.04.2024 | 13:03
İranda nə baş verir? - Tehran hava məkanında bütün uçuşlar dayandırıldı…

11.04.2024 | 12:26
İran İsrailə hücum hazırlığında - Böyük savaş hər an başlaya bilər…

11.04.2024 | 11:52
ABŞ Mərkəzi Hərbi Komandanlığının başçısı İsrailə səfər edib

11.04.2024 | 11:38
Azərbaycan cinayətkar dəstə rəhbərini Qazaxıstana verdi...

11.04.2024 | 09:30
Yurgen Klopp "Liverpul"dan ayrılır

11.04.2024 | 09:05
Kim Çen In düşmənlərini hədələdi: "məhv edəcəyik!"

11.04.2024 | 09:00
"Barselona" PSJ-yə, "Atletiko" "Borussiya"ya qalib gəlib

10.04.2024 | 21:14
Qəbələnin ucqar kəndində yeni məktəb binası şagird sıxlığını aradan qaldıracaq - FOTOREPORTAJ

10.04.2024 | 20:57
Regionların davamlı inkişafı sosial-iqtisadi strategiyanın mühüm tərkib hissəsidir – Hacıqabuldan reportaj

10.04.2024 | 20:55
Unikal Ekoloji Park, nəhəng İdman Sarayı və yeni futbol stadionu – Gəncədən videoreportaj

10.04.2024 | 20:52
Prezidentin regionlara səfərləri – dinamik inkişaf və balanslı yanaşma

10.04.2024 | 17:44
Ukraynalı siyasətçi daha 4 ölkənin Putinin hədəfində olduğunu iddia etdi - Qərbin zəifliyi...

10.04.2024 | 17:42
Çantasında "Kalaşnikov" gəzdirən şəxs tutuldu - FOTO

10.04.2024 | 17:02
Ermənistanın döyüş postundan atəş açıldı - DSX-nin baş leytenantı yaralandı

10.04.2024 | 16:50
ABŞ konqresmenindən şok etiraf - Afrikalı hərbçilərə öz ölkələrində çevriliş edə bilmələri üçün təlim keçirik

10.04.2024 | 15:43
ABŞ Ukraynaya İran silahları göndərdi...

10.04.2024 | 15:16
Naxçıvanda da ucuz mənzillərin tikintisinə başlana bilər - MİDA araşdırmalara başladı

10.04.2024 | 12:52
Abşeronda avtoşluq edən sürücü həbs edildi, üstəlik 500 manat cərimə... - FOTO

10.04.2024 | 12:24
Paşinyan separatçıları Ermənistanda dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham etdi

10.04.2024 | 11:52
“Tarixi Ermənistan” ifadəsi qonşulara ərazi iddialarından başqa bir şey deyil" - Paşinyan

10.04.2024 | 11:36
Yeni tikilməkdə olan 11 evdən oğurluq edən şəxs tutuldu (FOTO)

10.04.2024 | 11:17
Paşinyan: "Azərbaycanın Qazax rayonunun 4 kəndindən sərhədlərin delimitasiyasına başlanmasının əleyhinə deyilik"

10.04.2024 | 10:53
"Vaxt gələcək, ermənilər həqiqətləri qəbul edəcəklər" - Allahşükür Paşazadə

10.04.2024 | 10:30
Bakıda dini rəhbərlərin görüşü keçiriləcək - Erməni katolikosu da dəvət edilə bilər

10.04.2024 | 10:00
Çempionlar Liqasında məhsuldar heç-heçə gecəsi...

10.04.2024 | 09:11
Təzə Pir məscidində bayram namazı qılındı

XƏBƏR ARXİVİ

«    Aprel 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930